ഞാന് വായിച്ചു

അവര് അവിടെ വാങ്ങുന്നത്

സാധാരണയായി ബാറുകളും ക്ലബ്ബുകൾ. സാധാരണയായി ആളുകൾ പോയി ബാറുകളും ക്ലബ്ബുകൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹാംഗ്ഔട്ട്.

ഞാൻ പറയും ഒമ്പത് തവണ നിന്നു പത്തു

About