യോഗം

എനിക്കറിയാം തമ്മിലുള്ള

ഞാന്, പക്ഷെ ഞാന് വിയോജിക്കുന്നു. പോലും, കാത്തിരിപ്പ് ശരിക്കും ഹാർഡ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, ഞാൻ വെറുക്കുന്നു ദൂരം

About