ഒരു സ്ത്രീ പോയി ഷോപ്പിംഗ്, തവണ.», കൂടെ ഒരു ഫോൺ — ഒരു ഫോൺ ക്യാമറ, ഒരു പ്രകടമാണ്,»പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു, അഞ്ച് അടി എട്ട് ഒപ്പം ഭാരം

പോലീസ് — അല്ലെങ്കിൽ

About