വിട്ടുവീഴ്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധം. ബന്ധങ്ങൾ. ഈ വിട്ടുവീഴ്ച, അത് ഒരു അടിത്തറയും പാളി വേണ്ടി ബന്ധങ്ങൾ, അഭിപ്രായ, അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ബദൽ ആണ്. ധാനമാണ് ഒരു സംസ്ഥാന മറ്റുവഴികൾ പരസ്പര ഇളവു’. വിട്ടുവീഴ്ച. ധാനമാണ് പരസ്പരം ഗുണം, വഴി ഇളവു.

എങ്കിലും,»നന്നല്ല സ്വീകാര്യത അവസരങ്ങളുണ്ട്». വിജയകരമായി വിട്ടുവീഴ്ച ബന്ധങ്ങളിലും, രണങ്ങളുടെ അന്തരം തമ്മിലുള്ള യാഗം വി. എസ് വിട്ടുവീഴ്ച. വിട്ടുവീഴ്ച ഒരിക്കലും ഒരു യാഗം കോർ മൂല്യങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമാണ്. തെറ്റായ സംവിധാനം. വിശദീകരണങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ. വിട്ടുവീഴ്ച. വിട്ടുവീഴ്ച. എങ്കിലും, ഒരു മൂല്യവത്തായ ആറാട്ടുവരവ് കുറുകെ, വിട്ടുവീഴ്ച കാരണമാകും നീരസവും. ന്റെ രൂപരേഖ വിജയകരമായ പെട്ടവയാണ്, ചിലപ്പോൾ. ബന്ധം, ഹാള്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു പെട്ടവയാണ് ബന്ധങ്ങളിലും. പഴയ സ്വയംസിദ്ധപ്രമാണം, പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത സത്യം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വളരെ അംഗീകരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി. അവരുടെ വഴി മാത്രം, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, സമീപനം. കൂടിയാലോചന ഏറ്റുപറഞ്ഞ. ബന്ധം ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ.

സമം

എല്ലാ വിട്ടുവീഴ്ച. ഒരു ബന്ധം പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും. ഏറ്റവും പരിചരിക്കുന്നു മനോഭാവം.

എങ്കിലും

ലക്ഷ്യം രണ്ടും പണി നിങ്ങളുടെ. എന്ന് ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ സമീപനം വിട്ടുവീഴ്ച. അറിയുക നിങ്ങളുടെ — നിങ്ങളുടെ ആയി നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം വേണം. ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത, കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും, കരാര്. വിട്ടുവീഴ്ച ബന്ധങ്ങളിലും കഴിയും സംതൃപ്തി

About