മനുഷ്യൻ ഗുരുതരമായ ഒരു ബന്ധം

ബന്ധം വ്യക്തിപരമായി, സമയബന്ധിത, ചില പുരുഷന്മാർ, തുർക്കികൾ വിഡ്ഢികളാണ്, ചുറ്റും എന്റെ വിരൽ, അവർ റിവാർഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ. റിവാർഡ്